پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

استفاده از کرنل های مخرب ویندوز در حملات باج افزاری BlackCat