پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

باج افزارها : آیا باید برای رمزگشایی فایلهای آلوده باجی بپردازید؟