پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

بازگشت Locky : استفاده یک کمپین باج افزاری با استفاده از متغیرهایی با تنظیمات بازی تاج و تخت