پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

در سال گذشته 40% از سازمانها توسط باج افزارها آسیب دیده اند