پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

رفع سه آسیب پذیری حیاتی دور زدن احراز هویت ابزارهای دسترسی از راه دور، توسط VMware