پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

سوءاستفاده ای فعال از آسيب‌پذيری روزصفرم CVE-2019-2215