پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

شناسایی آسیب پذیری حیاتی در میل سرور های( Exim (CVE-2019-16928