پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

مایکروسافت zero-day bug ویندوز را که برای توزیع بد افزار استفاده می شود برطرف کرد.