پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

**مهم و فوری**انتشار وصله اضطراری برای اولین آسیب پذیری Zero-day سال 2023 در Google Chrome