پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

موج جدید قربانیان باج افزارها و افزایش بهره برداری مهاجمان از آسیب پذیری های Zero-day