پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

وجود حفره امنیتی در Citrix Gateway و ADC و اجازه به هکرهای برای دسترسی غیرمجاز