پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

گوگل امسال با موفقیت دهمین آسیب پذیری Zero-day کروم را وصله کرد.