پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

همچنان بیش از 30% برنامه ها از نسخه آسیب پذیر کتابخانه Log4J استفاده می کنند.