پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

Windows MSDT zero-day توسط هکرهای APT چینی مورد سوء استفاده قرار گرفت