پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

Zero-day جدید پچ نشده با سوء استفاده از MS Office به ویندوز حمله می کند.