پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

بروزرسانی امنیتی سه شنبه ماه اکتبر 2022 مایکروسافت

تیتر مطالب

دیروز وصله های امنیتی ماه اکتبر 2022 توسط مایکروسافت جمعا برای 84 آسیب پذیری منتشر شد.

13 مورد از این 84 آسیب پذیری رفع شده در دسته آسیب پذیری های حیاتی قرار میگیرند که اجازه دسترسی به مجوزهای ادمین، جعل یا اجرای کد از راه دور را به مهاجم می دهند.

تعداد باگهای موجود در هر دسته آسیب پذیریها در زیر آمده است:

 

*39 Elevation of Privilege Vulnerabilities
*2 Security Feature Bypass Vulnerabilities
*20 Remote Code Execution Vulnerabilities
*11 Information Disclosure Vulnerabilities
*8 Denial of Service Vulnerabilities
*4 Spoofing Vulnerabilities

2 آسیب پذیری Zero-day

در این به روز رسانی، 2 آسیب پذیری Zero-day نیز رفع شده که یکی از آنها در حملاتی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و یکی از آنها به صورت عمومی کشف شده است.
آسیب پذیری Zero-day که مورد سوءاستفاده قرار گرفنه، با شماره CVE-2022-41033 ( Windows COM+ Event System Service Elevation of Privilege Vulnerability) شناسایی می شود و مهاجمی که از آن استفاده کرده، می تواند مجوزهای سیستم به دست آورد.
آسیب پذیری Zero-day دوم که به صورت عمومی کشف شده است با شماره CVE-2022-41043 (Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability) شناسایی می شود. طبق گفته مایکروسافت، مهاجمان با استفاده از این آسیب پذیری می توانند به توکن های احراز هویت کاربر دسترسی پیدا کنند.

آسیب پذیریهای Zero-day مایکروسافت Exchange رفع نشده است.

متاسفانه مایکروسافت آپدیت امنیتی ای برای دو آسیب پذیری CVE-2022-41040 و CVE-2022-41082 یا ProxyNotShell ارائه نکرده است.
به گفته مایکروسافت Exchange بولتن، این وصله ها هنوز آماده نیستند و به روز رسانی ماه اکتبر شامل رفع این آسیب پذیری هایی که 29 سپتامبر 2022، کشف شده اند، نمی شود.
لازم به ذکر است، به محض در دسترس قرار گرفتن آپدیت برای این دو آسیب پذیری نیز، اطلاع رسانی های مرتبط انجام خواهد شد.

شرکتهای دیگری در این ماه به روز رسانی های خود را منتشر کرده اند:

Apple released iOS 16.0.3 with a fix for a Mail denial-of-service vulnerability.
Cisco released security updates for numerous products this month.
Fortinet released security updates for an actively exploited authentication bypass vulnerability.
Google released Android’s October security updates.
SAP has released its October 2022 Patch Day updates.
VMware released security updates for VMware ESXi and vCenter Server vulnerabilities.

 

لیست های آپدیت های مایکروسافت در جدول زیر ارائه می گردد:
Tag CVE ID CVE Title Severity
Active Directory Domain Services  CVE-2022-38042 Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure  CVE-2022-38017 StorSimple 8000 Series Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Arc CVE-2022-37968 Azure Arc-enabled Kubernetes cluster Connect Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Client Server Run-time Subsystem (CSRSS)  CVE-2022-37987 Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Client Server Run-time Subsystem (CSRSS)  CVE-2022-37989 Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3311 Chromium: CVE-2022-3311 Use after free in Import Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3313 Chromium: CVE-2022-3313 Incorrect security UI in Full Screen Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3315 Chromium: CVE-2022-3315 Type confusion in Blink Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3370 Chromium: CVE-2022-3370 Use after free in Custom Elements Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3373 Chromium: CVE-2022-3373 Out of bounds write in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3316 Chromium: CVE-2022-3316 Insufficient validation of untrusted input in Safe Browsing Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3317 Chromium: CVE-2022-3317 Insufficient validation of untrusted input in Intents Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3310 Chromium: CVE-2022-3310 Insufficient policy enforcement in Custom Tabs Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3304 Chromium: CVE-2022-3304 Use after free in CSS Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-41035 Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability Moderate
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3308 Chromium: CVE-2022-3308 Insufficient policy enforcement in Developer Tools Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based)  CVE-2022-3307 Chromium: CVE-2022-3307 Use after free in Media Unknown
Microsoft Graphics Component  CVE-2022-37986 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component  CVE-2022-38051 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component  CVE-2022-37997 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component  CVE-2022-37985 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component  CVE-2022-33635 Windows GDI+ Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office  CVE-2022-38001 Microsoft Office Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office  CVE-2022-38048 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office  CVE-2022-41043 Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint  CVE-2022-38053 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint  CVE-2022-41036 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint  CVE-2022-41038 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint  CVE-2022-41037 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word  CVE-2022-41031 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word  CVE-2022-38049 Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL  CVE-2022-37982 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL  CVE-2022-38031 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
NuGet Client  CVE-2022-41032 NuGet Client Elevation of Privilege Vulnerability Important
Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol  CVE-2022-37965 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V  CVE-2022-37979 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Service Fabric  CVE-2022-35829 Service Fabric Explorer Spoofing Vulnerability Important
Visual Studio Code  CVE-2022-41042 Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability Important
Visual Studio Code  CVE-2022-41034 Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio Code  CVE-2022-41083 Visual Studio Code Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Active Directory Certificate Services  CVE-2022-37978 Windows Active Directory Certificate Services Security Feature Bypass Important
Windows Active Directory Certificate Services  CVE-2022-37976 Active Directory Certificate Services Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows ALPC  CVE-2022-38029 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows CD-ROM Driver  CVE-2022-38044 Windows CD-ROM File System Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows COM+ Event System Service  CVE-2022-41033 Windows COM+ Event System Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Connected User Experiences and Telemetry  CVE-2022-38021 Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows CryptoAPI  CVE-2022-34689 Windows CryptoAPI Spoofing Vulnerability Critical
Windows Defender  CVE-2022-37971 Microsoft Windows Defender Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DHCP Client CVE-2022-38026 Windows DHCP Client Information Disclosure Vulnerability Important
Windows DHCP Client CVE-2022-37980 Windows DHCP Client Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Distributed File System (DFS)  CVE-2022-38025 Windows Distributed File System (DFS) Information Disclosure Vulnerability Important
Windows DWM Core Library  CVE-2022-37970 Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2022-37983 Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Event Logging Service CVE-2022-37981 Windows Event Logging Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Group Policy CVE-2022-37975 Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client CVE-2022-37994 Windows Group Policy Preference Client Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client  CVE-2022-37993 Windows Group Policy Preference Client Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client CVE-2022-37999 Windows Group Policy Preference Client Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol CVE-2022-38036 Internet Key Exchange (IKE) Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel  CVE-2022-37988 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel  CVE-2022-38037 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2022-37990 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2022-38038 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel  CVE-2022-38039 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2022-37995 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel  CVE-2022-37991 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel  CVE-2022-38022 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Local Security Authority (LSA) CVE-2022-38016 Windows Local Security Authority (LSA) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS)  CVE-2022-37977 Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Local Session Manager (LSM)  CVE-2022-37973 Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Local Session Manager (LSM)  CVE-2022-37998 Windows Local Session Manager (LSM) Denial of Service Vulnerability Important
Windows NTFS  CVE-2022-37996 Windows Kernel Memory Information Disclosure Vulnerability Important
Windows NTLM  CVE-2022-35770 Windows NTLM Spoofing Vulnerability Important
Windows ODBC Driver  CVE-2022-38040 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Perception Simulation Service  CVE-2022-37974 Windows Mixed Reality Developer Tools Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol  CVE-2022-33634 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-22035 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol  CVE-2022-24504 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol  CVE-2022-38047 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol  CVE-2022-41081 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol  CVE-2022-30198 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-38000 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Portable Device Enumerator Service CVE-2022-38032 Windows Portable Device Enumerator Service Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Print Spooler Components  CVE-2022-38028 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2022-38003 Windows Resilient File System Elevation of Privilege Important
Windows Secure Channel  CVE-2022-38041 Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability Important
Windows Security Support Provider Interface CVE-2022-38043 Windows Security Support Provider Interface Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Server Remotely Accessible Registry Keys  CVE-2022-38033 Windows Server Remotely Accessible Registry Keys Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Server Service CVE-2022-38045 Server Service Remote Protocol Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Storage CVE-2022-38027 Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows TCP/IP CVE-2022-33645 Windows TCP/IP Driver Denial of Service Vulnerability Important
Windows USB Serial Driver CVE-2022-38030 Windows USB Serial Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Web Account Manager  CVE-2022-38046 Web Account Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2022-38050 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows WLAN Service CVE-2022-37984 Windows WLAN Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Workstation Service  CVE-2022-38034 Windows Workstation Service Elevation of Privilege Vulnerability Important

 

منبع :

https://www.bleepingcomputer.com/