پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

به‌روزرسانی‌های امنیتی مایکروسافت – شهریور ماه

تیتر مطالب

شرکت مایکروسافت به‌روزرسانی‌های امنیتی مربوط به ماه سپتامبر را منتشر کرده است. در وصله‌های ارائه شده ۸۰ نقص امنیتی رفع شده‌اند که دو مورد آن‌ها آسیب‌پذیری روز صفر هستند. در مجموع، ۱۷ مورد از آسیب‌پذیری‌های برطرف شده دارای درجه حساسیت بحرانی هستند.
دو آسیب‌پذیری روز صفر رفع شده دارای شناسه‌های CVE-۲۰۱۹-۱۲۱۴ و CVE-۲۰۱۹-۱۲۱۵ هستند که هر دو آسیب‌پذیری‌های افزایش سطح دسترسی هستند. این نوع از آسیب‌پذیری‌ها معمولا توسط بدافزارها به منظور اجرای کد دلخواه با سطح دسترسی ادمین در سیستم‌های آلوده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. آسیب‌پذیری اول (CVE-۲۰۱۹-۱۲۱۴) در درایور Windows Common Log File System قرار دارد و آسیب‌پذیری دوم (CVE-۲۰۱۹-۱۲۱۵) سرویس (ws۲ifsl.sys (Winsock را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در وصله‌های منتشر شده در این ماه، چهار مورد مربوط به آسیب‌پذیری‌های Remote Desktop هستند که با شناسه‌های CVE-۲۰۱۹-۰۷۸۷، CVE-۲۰۱۹-۰۷۸۸، CVE-۲۰۱۹-۱۲۹۰ و CVE-۲۰۱۹-۱۲۹۱ معرفی شده‌اند. این آسیب‌پذیری‌ها منجر به اجرای کد دلخواه توسط مهاجم می‌شوند.
لیست تمامی آسیب‌پذیری‌های رفع شده در جدول زیر ارائه شده است:

Tag CVE ID CVE Title Severity
.NET Core CVE-2019-1301 .NET Core Denial of Service Vulnerability Important
.NET Framework CVE-2019-1142 .NET Framework Elevation of Privilege Vulnerability Important
Active Directory CVE-2019-1273 Active Directory Federation Services XSS Vulnerability Important
Adobe Flash Player ADV190022 September 2019 Adobe Flash Security Update Critical
ASP.NET CVE-2019-1302 ASP.NET Core Elevation Of Privilege Vulnerability Important
Common Log File System Driver CVE-2019-1282 Windows Common Log File System Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Common Log File System Driver CVE-2019-1214 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Browsers CVE-2019-1220 Microsoft Browser Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Edge CVE-2019-1299 Microsoft Edge based on Edge HTML Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2019-1233 Microsoft Exchange Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2019-1266 Microsoft Exchange Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1245 DirectWrite Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1252 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1284 DirectX Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1283 Microsoft Graphics Components Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1216 DirectX Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1286 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1244 DirectWrite Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1251 DirectWrite Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1248 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1246 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1243 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1247 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1241 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1240 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1250 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1249 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1242 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1264 Microsoft Office Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1263 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1297 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1259 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability Moderate
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1260 Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1295 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1257 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1296 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1262 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1261 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1298 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1300 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1217 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1208 VBScript Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1138 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Moderate
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1221 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1237 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1236 VBScript Remote Code Execution Vulnerability Moderate
Microsoft Windows CVE-2019-1219 Windows Transaction Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1280 LNK Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2019-1277 Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1278 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1215 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1289 Windows Update Delivery Optimization Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1292 Windows Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1294 Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1287 Windows Network Connectivity Assistant Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1270 Microsoft Windows Store Installer Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1235 Windows Text Service Framework Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1271 Windows Media Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1303 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1272 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1269 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1253 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1267 Microsoft Compatibility Appraiser Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1268 Winlogon Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Yammer CVE-2019-1265 Microsoft Yammer Security Feature Bypass Vulnerability Important
Project Rome CVE-2019-1231 Rome SDK Information Disclosure Vulnerability Important
Servicing Stack Updates ADV990001 Latest Servicing Stack Updates Critical
Skype for Business and Microsoft Lync CVE-2019-1209 Lync 2013 Information Disclosure Vulnerability Important
Team Foundation Server CVE-2019-1305 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability Important
Team Foundation Server CVE-2019-1306 Azure DevOps and Team Foundation Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Visual Studio CVE-2019-1232 Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-0928 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-1254 Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1274 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1293 Windows SMB Client Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1285 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1256 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1291 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-1290 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-0788 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2019-0787 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Critical

منبع :

http://www.afta.gov.ir

https://www.bleepingcomputer.com

https://www.zdnet.com