پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

مایکروسافت وصله های امنیتی سه شنبه های ماه March 2023 را منتشر کرد.

تیتر مطالب

مایکروسافت وصله های امنیتی این ماه خود را منتشر کرد و 2 آسیب پذیری Zero-day که به طور فعال نیز مورد بهره برداری قرار گرفته بودند و جمعا 83 حفره امنیتی رفع شده است. 9 آسیب پذیری از این تعداد در دسته آسیب پذیری های حیاتی قرار میگیرند.

تعداد باگهای در هر دسته بندی به صورت زیر می باشد:

 21 Elevation of Privilege Vulnerabilities
2 Security Feature Bypass Vulnerabilities
27 Remote Code Execution Vulnerabilities
15 Information Disclosure Vulnerabilities
4 Denial of Service Vulnerabilities
10 Spoofing Vulnerabilities
1 Edge – Chromium Vulnerability

2 آسیب پذیری Zero-day

این دو آسیب پذیری در حملات به صورت فعال مورد بهره برداری قرار گرفته اند و جزییات آنها به شرح زیر است:

CVE-2023-23397 – Microsoft Outlook Elevation of Privilege Vulnerability

این آسیب پذیری مربوط به حفره ای در اوت لوک بوده که به ایمیل‌های ساخته‌شده خاص اجازه می‌دهد تا دستگاه هدف را مجبور کنند به یک URL راه دور متصل شود و هش Net-NTLMv2 حساب کاربری ویندوز را منتقل کند.
مایکروسافت هشدار داده است که این حفره قبل از خواندن و در صفحه پیش‌ نمایش فعال می‌شود، زیرا این آسیب‌پذیری «هنگامی که توسط سرور ایمیل بازیابی و پردازش می‌شود به‌طور خودکار فعال می‌شود».
با استفاده از این آسیب‌ پذیری، مهاجم هش ‌های NTLM هدف را جمع‌آوری کرده تا به شبکه ‌های قربانیان نفوذ کند.

CVE-2023-24880 – Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability

این آسیب پذیری می تواند برای ایجاد فایل های اجرایی ای که Windows Mark of the Web را دور بزنند استفاده شود. این آسیب پذیری توسط گروه آنالیز تهدیدات گوگل کشف شده است.
آسیب پذیری مذکور بجای آسیب پذیری CVE-2022-44698 که در دسامبر توسط مایکروسافت رفع شده بود، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

به روز رسانی های تازه از سایر شرکتها

 Apple released a security update for GarageBand for macOS 10.4.8.
Cisco released security updates for multiple products.
Google released the Android March 2023, ChromeOS, and Google Chrome security updates.
Fortinet released a security update for a FortiOS bug that is actively exploited in attacks.
SAP has released its March 2023 Patch Day updates.
Veeam released security updates for a RCE flaw in Veeam Backup & Replication (VBR).

 

لیست کامل به روز رسانی های این ماه مایکروسافت :

 

Tag CVE ID CVE Title Severity
Azure CVE-2023-23408 Azure Apache Ambari Spoofing Vulnerability Important
Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) CVE-2023-23409 Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS) Information Disclosure Vulnerability Important
Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) CVE-2023-23394 Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS) Information Disclosure Vulnerability Important
Internet Control Message Protocol (ICMP) CVE-2023-23415 Internet Control Message Protocol (ICMP) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Mariner CVE-2023-0567 Unknown Unknown
Mariner CVE-2023-20052 Unknown Unknown
Mariner CVE-2023-20032 Unknown Unknown
Microsoft Bluetooth Driver CVE-2023-23388 Windows Bluetooth Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24920 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24879 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24919 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24891 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24922 Microsoft Dynamics 365 Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24921 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1236 Chromium: CVE-2023-1236 Inappropriate implementation in Internals Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1235 Chromium: CVE-2023-1235 Type Confusion in DevTools Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1213 Chromium: CVE-2023-1213 Use after free in Swiftshader Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-24892 Microsoft Edge (Chromium-based) Webview2 Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1234 Chromium: CVE-2023-1234 Inappropriate implementation in Intents Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1223 Chromium: CVE-2023-1223 Insufficient policy enforcement in Autofill Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1222 Chromium: CVE-2023-1222 Heap buffer overflow in Web Audio API Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1221 Chromium: CVE-2023-1221 Insufficient policy enforcement in Extensions API Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1229 Chromium: CVE-2023-1229 Inappropriate implementation in Permission prompts Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1228 Chromium: CVE-2023-1228 Insufficient policy enforcement in Intents Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1224 Chromium: CVE-2023-1224 Insufficient policy enforcement in Web Payments API Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1220 Chromium: CVE-2023-1220 Heap buffer overflow in UMA Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1216 Chromium: CVE-2023-1216 Use after free in DevTools Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1215 Chromium: CVE-2023-1215 Type Confusion in CSS Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1214 Chromium: CVE-2023-1214 Type Confusion in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1219 Chromium: CVE-2023-1219 Heap buffer overflow in Metrics Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1218 Chromium: CVE-2023-1218 Use after free in WebRTC Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1217 Chromium: CVE-2023-1217 Stack buffer overflow in Crash reporting Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1230 Chromium: CVE-2023-1230 Inappropriate implementation in WebApp Installs Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1232 Chromium: CVE-2023-1232 Insufficient policy enforcement in Resource Timing Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1233 Chromium: CVE-2023-1233 Insufficient policy enforcement in Resource Timing Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-1231 Chromium: CVE-2023-1231 Inappropriate implementation in Autofill Unknown
Microsoft Graphics Component CVE-2023-24910 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-23398 Microsoft Excel Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-23396 Microsoft Excel Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-23399 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2023-23397 Microsoft Outlook Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-23395 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft OneDrive CVE-2023-24890 Microsoft OneDrive for iOS Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft OneDrive CVE-2023-24930 Microsoft OneDrive for MacOS Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft OneDrive CVE-2023-24882 Microsoft OneDrive for Android Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft OneDrive CVE-2023-24923 Microsoft OneDrive for Android Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24907 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24857 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24868 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24872 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24876 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24913 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24864 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24866 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24906 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24867 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24863 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24858 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24911 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24870 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24909 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-23406 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-23413 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-24856 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Printer Drivers CVE-2023-24865 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Printer Drivers CVE-2023-23403 Microsoft PostScript and PCL6 Class Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2023-23401 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2023-23402 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability Important
Office for Android CVE-2023-23391 Office for Android Spoofing Vulnerability Important
Remote Access Service Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2023-23404 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Role: DNS Server CVE-2023-23400 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V CVE-2023-23411 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Critical
Service Fabric CVE-2023-23383 Service Fabric Explorer Spoofing Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2023-23618 GitHub: CVE-2023-23618 Git for Windows Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2023-22743 GitHub: CVE-2023-22743 Git for Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2023-23946 GitHub: CVE-2023-23946 mingit Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2023-22490 GitHub: CVE-2023-22490 mingit Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Accounts Control CVE-2023-23412 Windows Accounts Picture Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Bluetooth Service CVE-2023-24871 Windows Bluetooth Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Central Resource Manager CVE-2023-23393 Windows BrokerInfrastructure Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2023-23416 Windows Cryptographic Services Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Defender CVE-2023-23389 Microsoft Defender Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows HTTP Protocol Stack CVE-2023-23392 HTTP Protocol Stack Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows HTTP.sys CVE-2023-23410 Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Internet Key Exchange (IKE) Protocol CVE-2023-24859 Windows Internet Key Exchange (IKE) Extension Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2023-23420 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2023-23422 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2023-23421 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2023-23423 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Partition Management Driver CVE-2023-23417 Windows Partition Management Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) CVE-2023-23407 Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) CVE-2023-23385 Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) CVE-2023-23414 Windows Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Remote Procedure Call CVE-2023-21708 Remote Procedure Call Runtime Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-23405 Remote Procedure Call Runtime Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-24869 Remote Procedure Call Runtime Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-24908 Remote Procedure Call Runtime Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2023-23419 Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2023-23418 Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Secure Channel CVE-2023-24862 Windows Secure Channel Denial of Service Vulnerability Important
Windows SmartScreen CVE-2023-24880 Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability Moderate
Windows TPM CVE-2023-1017 CERT/CC: CVE-2023-1017 TPM2.0 Module Library Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows TPM CVE-2023-1018 CERT/CC: CVE-2023-1018 TPM2.0 Module Library Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Win32K CVE-2023-24861 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important

منبع : https://www.bleepingcomputer.com