پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

وصله های امنیتی سه شنبه های مایکروسافت-اکتبر 2020

تیتر مطالب

وصله امنیتی سه شنبه ماه اکتبر مایکروسافت منتشر شد. در این به روزرسانی 87 آسیب پذیری در محصولات مایکروسافت رفع شده است که 12 مورد از آنها  در دسته بندی حیاتی و 74 مورد در دسته بندی مهم قرار گرفته اند.

آسیب پذیری هایی که به صورت عمومی اعلام شده اند :

این به روزرسانی شامل 6 آسیب پذیری خطرناک که به صورت عمومی اعلام شده اند، است و خبر خوب اینکه طبق گفته مایکروسافت هیچ یک از این آسیب پذیری مورد سوءاستفاده عمومی قرار نگرفته اند.

  • CVE-2020-16938 – Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
  • CVE-2020-16885 – Windows Storage VSP Driver Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2020-16901 – Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
  • CVE-2020-16908 – Windows Setup Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2020-16909 – Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2020-16937 – .NET Framework Information Disclosure Vulnerability

 

با اینکه این ماه آسیب پذیری Zero-day ای نبوده اما چند آسیب پذیری با امکان سوءاستفاده از راه راه دور وجود دارد :

CVE-2020-16911 – GDI+ Remote Code Execution Vulnerability”
این آسیب پذیری به مهاجم اجازه ایجاد وبسایتهای تخصصی ای میدهد که می توانند دستوراتی با امتیازات بالا را روی سیستم بازدید کننده اجرا کنند.

CVE-2020-16947 – Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability”
به مهاجم اجازه ارسال ایمیل های خاصی را میدهد که وقتی ایمیل در اوت لوک باز شد، دستورات موردنظر مهاجم اجرا می شود. این حمله حتی وقتی ایمیل در حالت Perview pane هم دیده شود، کار خواهد کرد.

CVE-2020-16898 – Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability”
این آسیب پذیری می تواند از طریق ارسال بسته تبلیغاتی روتر ICMPv6 به یک سیستم از راه دور، مورد بهره برداری قرار بگیرد، اگر امکان بهره برداری موفق فراهم شود، مهاجم می تواند از راه دور کدهای دلخواهد خود را بر روی سیستم هدف اجرا کند.

CVE-2020-16891 – Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability”
این آسیب پذیری به مهاجم یا بدافزار اجازه اجرای دستورات در ماشین مجازی Hyper-V میهمان روی میزبان سیستم عامل را می دهد.

CVE-2020-16915 – Media Foundation Memory Corruption Vulnerability”
برای اجرای کد از راه دور از طریق دنبال کردن یک کاربر هنگام مشاهده وبسایت آلوده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

لیست کامل این به روزرسانی ها در جدول زیر قابل مشاهده است :
جهت مشاهده گزارش کاملتر کلیک نمایید.

 

Tag CVE ID CVE Title Severity
.NET Framework CVE-2020-16937 .NET Framework Information Disclosure Vulnerability Important
Adobe Flash Player ADV200012 October 2020 Adobe Flash Security Update Critical
Azure CVE-2020-16995 Network Watcher Agent Virtual Machine Extension for Linux Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure CVE-2020-16904 Azure Functions Elevation of Privilege Vulnerability Important
Group Policy CVE-2020-16939 Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2020-16978 Microsoft Dynamics 365 (On-Premise) Cross Site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2020-16956 Microsoft Dynamics 365 (On-Premise) Cross Site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2020-16943 Dynamics 365 Commerce Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2020-16969 Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2020-16911 GDI+ Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2020-16914 Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2020-16923 Microsoft Graphics Components Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2020-1167 Microsoft Graphics Components Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft NTFS CVE-2020-16938 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16933 Microsoft Word Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16929 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16934 Microsoft Office Click-to-Run Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16932 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16930 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16955 Microsoft Office Click-to-Run Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16928 Microsoft Office Click-to-Run Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16957 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16918 Base3D Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16949 Microsoft Outlook Denial of Service Vulnerability Moderate
Microsoft Office CVE-2020-16947 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2020-16931 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-16954 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17003 Base3D Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16948 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16953 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16942 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16951 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16944 Microsoft SharePoint Reflective XSS Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16945 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16946 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16941 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16950 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-16952 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2020-16900 Windows Event System Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16901 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16899 Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16908 Windows Setup Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16909 Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16912 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16940 Windows – User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16907 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16936 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16898 Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2020-16897 NetBT Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16895 Windows Error Reporting Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16919 Windows Enterprise App Management Service Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16921 Windows Text Services Framework Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16920 Windows Application Compatibility Client Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16972 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16877 Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16876 Windows Application Compatibility Client Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16975 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16973 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16974 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16922 Windows Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-0764 Windows Storage Services Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16980 Windows iSCSI Target Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-1080 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16887 Windows Network Connections Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16885 Windows Storage VSP Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16924 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16976 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16935 Windows COM Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-16967 Windows Camera Codec Pack Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2020-16968 Windows Camera Codec Pack Remote Code Execution Vulnerability Critical
PowerShellGet CVE-2020-16886 PowerShellGet Module WDAC Security Feature Bypass Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2020-16977 Visual Studio Code Python Extension Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows COM CVE-2020-16916 Windows COM Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Error Reporting CVE-2020-16905 Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2020-16894 Windows NAT Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2020-1243 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2020-16891 Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Installer CVE-2020-16902 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2020-16889 Windows KernelStream Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2020-16892 Windows Image Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2020-16913 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2020-1047 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2020-16910 Windows Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Media Player CVE-2020-16915 Media Foundation Memory Corruption Vulnerability Critical
Windows RDP CVE-2020-16863 Windows Remote Desktop Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2020-16927 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Denial of Service Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2020-16896 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Secure Kernel Mode CVE-2020-16890 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important

 

منبع :

https://www.bleepingcomputer.com